Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten, aansprakelijkheid en verplichtingen. Hieronder vallen verschillende definities, bepalingen, uitsluitingsclausules, beperkingen en een bepaling die de locatie van geschillen voorschrijft. Opslagbakkie.nl (hierna refererend aan “Opslagbakkie.nl”, lees ook “wij”, “ons” of “onze”) maakt gebruik van een website en/of applicatie, die hierna ook de “Site” wordt genoemd. De Site wordt tezamen met de op deze Site aangeboden diensten genoemd: “Diensten”. Opslagbakkie.nl biedt ruimte aan via de zogenoemde opslagbox, en treedt in deze hoedanigheid op als verhuurder van de Opslagbakkie.nl, met aanvullende haal- en brengservice (lees ook “leveren” en “retour brengen”). Opslagbakkie.nl levert mobiele opslagruimte en faciliteert door deze (opslag)ruimte te bezorgen bij de huurder die via de Site een reservering/bestelling heeft geplaatst voor het leveren van de opslagbox en deze wenst op te slaan voor de door de huurder aangegeven periode en deze bij beëindiging van deze huurtermijn op het door huurder aangegeven adres retour brengen, inclusief andere producten of diensten die door Opslagbakkie.nl mogelijk worden gemaakt.
Let op: Opslagbakkie.nl is geen verhuisbedrijf, noch een logistiek dienstverlener of transporteur.

Belangrijk: Het gebruik van en toegang tot onze diensten dienen onder akkoord van de volgende Algemene Voorwaarden (hieronder) te worden geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met alle genoemde voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de dienstverlening van Opslagbakkie.nl en hebt u tevens geen recht op informatie verkregen door of gebruik van de diensten. Bij het niet naleven van de voorwaarden die betrekking hebben op de diensten, kan een civiele of strafrechtelijke boete tot gevolg leiden. Bepaalde onderdelen van onze dienstverlening kunnen afwijkende voorwaarden hebben of kunnen vereisen dat u akkoord gaat met aanvullende voorwaarden of bepalingen. Wanneer er een conflict is tussen de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden voor een bepaald gebied, dan zal laatstgenoemde voorrang hebben met betrekking tot uw gebruik van of toegang tot dat deel van de dienstverlening. Waar in de Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden over hij/hem/ zijn wordt gesproken, dient eveneens zij/haar/haar gelezen te worden.

Artikel 1. Definities

Aanvullende producten en diensten:

Andere producten of diensten, dan de door Opslagbakkie.nl geleverde Opslagbox(en), ter ondersteuning van de dienstverlening van Opslagbakkie.nl;

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden van Opslagbakkie.nl;

Betalingsvoorwaarden:

Voorwaarden die gelden omtrent betaling voor de door Opslagbakkie.nl geleverde dienst, dan wel Aanvullende producten en diensten ter ondersteuning van de dienstverlening van Opslagbakkie.nl;

Gebruikers reglement:

Regels omtrent het gebruik van de Opslagcontainer(s) en Aanvullende producten en diensten die (ter (bruik)leen) worden aangeboden door de Verhuurder aan de Huurder;

Huurder:

Eén of meerdere natuurlijke personen (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of rechtspersonen die (een of meerdere) Opslagcontainer(s) huurt;

Huurdersaccount:

De persoonlijke account van de Huurder welke via de Site aangemaakt en aangepast kan worden door de Huurder;

Huurovereenkomst:

De overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van (een of meerdere) Opslagcontainer(s) in de Opslagruimte aan de Huurder, en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde Huurprijs;

Huurprijs:

De prijs die de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is aan de Verhuurder;

Huurtermijn:

De periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, -week, -maand of -jaar;

Leveringsvoorwaarden:

Voorwaarden die gelden omtrent het leveren van een lege Opslagbakkie.nl;

Opslagcontainer:

Onder Opslagcontainer wordt verstaan een Opslagbakkie (15m³; intern 2840lx2000bx2000h; extern 3000lx2200bx2200h), die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van goederen;

Opslagruimte:

Onder Opslagruimte wordt verstaan, de ruimte waar een Opslagbakkie (ca. 15m³; intern 2840lx2000bx2000h; extern 3000lx2200bx2200h), die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van goederen, wordt opgeslagen;

Verhuurder:

De rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep van Opslagbakkie.nl waarmee de Huurder de betreffende Huurovereenkomst heeft gesloten.

Voorwaarden retour brengen/ophalen:

Voorwaarden die gelden omtrent het retour brengen van een Opslagbakkie.nl met de door u opgeslagen goederen en Opslagbakkie(s) welke de gehele huurperiode voor de deur heeft gestaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking, tenzij Huurder en Verhuurder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.

2.2

Wanneer de Huurder deze Algemene Voorwaarden aanvaardt of accepteert ten behoeve van een bedrijf, organisatie of andere rechtsvorm, dan verklaart en garandeert de Huurder dat hij de bevoegdheid heeft om het bedrijf, de organisatie of welke rechtsvorm dan ook rechtmatig te vertegenwoordigen.

2.3

Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

2.4

De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. De Verhuurder zal ten aanzien van de Opslagcontainer(s) derhalve niet fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer van de goederen van de Huurder. Op de Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door de Huurder opgeslagen goederen. De Verhuurder houdt enkel toezicht op de Opslagruimte.

Artikel 3. Gebruikers reglement

3.1

Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens het Gebruikers reglement van de Verhuurder van toepassing.

3.2

De Huurder is gehouden zich naar de regels en bepalingen van het Gebruikers reglement te gedragen.

3.3

Overtreding van de regels en/of bepalingen van het Gebruikers reglement door de Huurder kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle door de Verhuurder en/of de eigenaar van de Opslagcontainer(s) geleden schade, die daaruit voortvloeit.

Artikel 4. Totstandkoming Huurovereenkomst en Huurtermijn

4.1

De Huurovereenkomst wordt elektronisch vastgelegd via de Site en komt slechts tot stand na reservering van de Opslagcontainer(s) via de Site en door het doen van een (aan)betaling van deze reservering door de Huurder of per Pin  aan chauffeur van Opslagbakkie.nl of vooraf op rekening van Opslagbakkie.nl. Deze (aan)betaling dient tenminste 2 (twee) werkdagen voor datum van levering door de Verhuurder ontvangen te zijn indien er gekozen wordt voor vooraf op rekening. In het geval de Huurder een of meerdere rechtspersonen betreft welke (een of meerdere) Opslagcontainer(s) huurt, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.2

De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimum termijn van 7 (zeven) dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Na deze minimumperiode van 7 (zeven) dagen wordt de Huurovereenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd door elk van de partijen door middel van het aanmaken van een opdracht voor retour brengen van de Opslagcontainer(s) per email, met een opzegtermijn van tenminste 7 (zeven) werkdagen.

4.3

De levering van de Opslagcontainer(s) geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden welke zijn te vinden op de Site.

4.4

Voorwaarden die gelden omtrent het retour brengen van de Opslagcontainer(s) met de door de Huurder opgeslagen goederen zijn te vinden op de Site.

Artikel 5. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden, Aanvullende voorwaarden en Gebruikers reglement

5.1

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder vooraankondiging, naar eigen goedvinden, de diensten, dan wel de Algemene Voorwaarden, Aanvullende voorwaarden, de Huurovereenkomst en/of het Gebruikers reglement te wijzigen of aan te vullen. De update van deze wijziging zullen wij kenbaar maken bovenaan de voorwaarden onder vermelding van “Laatste versie”.

5.2

Wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden zullen via de Site kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen in de bestaande Huurovereenkomst zullen elektronisch (per e-mail) aan de Huurder ter kennis worden gegeven. De Huurder aanvaardt uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden en hij aanvaardt dat deze voorwaarden beschikbaar zijn in de vorm van een papieren exemplaar of via de Site van Opslagbakkie.nl. De Huurder zal door de Verhuurder voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen worden ingelicht via de post, e-mail of de Site van Opslagbakkie.nl.

5.3

De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 (dertig) dagen nadat een kennisgeving van de Verhuurder is verzonden of de wijziging is geplaatst op de Site van Opslagbakkie.nl.

5.4

De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling, indien hij niet binnen 30 (dertig) dagen na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Door gebruik te blijven maken van of toegang te hebben tot de diensten, nadat de Verhuurder een wijziging heeft doorgevoerd van de diensten, geeft de Huurder aan dat hij akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en dat hij daaraan gebonden is. Indien de Huurder de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, is de enige mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de dienst.

5.5

Bij een mededeling van wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging is mogelijk door de onder 4.2 gestelde voorwaarden.

5.6

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het Gebruikers reglement, uitgezonderd het bepaalde onder 5.1.


Artikel 6. Einde Huurovereenkomst

6.1

De Huurovereenkomst eindigt door de handeling van de Huurder die per post of via de Site opdracht geeft voor het retour brengen van zijn goederen op het door de Huurder aangegeven adres en door het voldoen van de eindfactuur welke vooraf op rekening dient worden betaald.

6.2

De Huurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst ieder moment op te zeggen met inachtneming dat een opdracht tot het retour brengen van zijn goederen minimaal 7 (zeven) werkdagen van te voren dient te worden aangegeven per e-mail en door het voldoen van de eindfactuur die vooraf op rekening dient te worden betaald. Deze eindfactuur dient tenminste 2 (twee) werkdagen voor datum van retour brengen door de Verhuurder ontvangen te zijn. Betalingen kunnen enkel voldaan worden vooraf op rekening. In het geval de Huurder een of meerdere rechtspersonen betreft welke (een of meerdere) Opslagcontainer(s) huurt, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6.3

De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de Huurder niet binnen 48 (achtenveertig) uur gevolg geeft aan de eerste sommatie tot nakoming van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het Gebruikers reglement.

6.4

Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder tussentijds wordt beëindigd, dan blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de vastgestelde Huurprijs of de hoogte van de eindfactuur.

6.5

De Verhuurder heeft de bevoegdheid om tot onmiddellijke ontruiming van de Opslagcontainer(s) over te gaan na, zoals onder 6.3 bedoelde, beëindiging van het huurcontract.

Artikel 7. Huurprijs, borg en verzuim

7.1

De verschuldigde prijzen voor huur, opslag en overige vergoedingen zullen per kalendermaand, tezamen met eventueel verschuldigde omzetbelasting, worden gefactureerd. De Huurprijs is bepaald in de aanvullende leveringsvoorwaarden welke zijn te vinden op de Site. Na de aanbetaling die geschied via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink wordt toegezonden, zal voor iedere opvolgende maand een IDEAL-betaallink worden verzonden naar het door de Huurder opgegeven e-mailadres in het Huurdersaccount. Huurder dient deze maandelijks verstuurde elektronische IDEAL-betaallink zelf te voldoen.

7.2

De Huurder stemt er mee in dat, voor verzending van de maandelijkse huurprijs en eventueel bijkomende kosten, via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink naar het door de Huurder opgegeven e-mailadres, als een correct en afdoende middel van communicatie en betalingsverkeer tussen de Huurder en Verhuurder geldt.

7.3

De Verhuurder kan bij aanvang van de Huurovereenkomst aan de Huurder een bijkomende waarborgsom vragen, teneinde een correcte naleving van de Huurovereenkomst te verzekeren.

7.4

De Huurder is verplicht de maandelijkse huurprijs en eventueel bijkomende kosten binnen de gestelde termijn van 7 (zeven) dagen te betalen, via de in de elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink of vooraf op rekening. De Huurder is bij niet nakoming hiervan –zonder dat enige kennisgeving is vereist- in verzuim.

7.5

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde Huurprijs, is de Huurder in verzuim en vervalt de Huurovereenkomst. De Huurder wordt automatisch herinnerd na het verstrijken van de betalingstermijn van 7 (zeven) dagen die, via een opnieuw door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink, binnen 2 (twee) dagen voldaan dient te worden. Bij uitblijven hiervan zal de vordering worden overgedragen aan het incassobureau.

7.6

Volgens de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten mogen wij een minimumbedrag van € 40,- aan incassokosten in rekening brengen. Indien de vordering wordt overgedragen aan het incassobureau zal het maximale bedrag aan incassokosten, met een minimum van € 40,-, in rekening worden gebracht, exclusief eventuele gerechtelijke- of rentekosten voor de inning van het openstaande bedrag.

7.7

Bij beëindiging van de Huurovereenkomst door opzegging door de Huurder, zal de Verhuurder de reeds vooruitbetaalde Huurprijs voor de niet genoten Huurtermijn terugboeken of verrekenen met een voor de van toepassing zijnde voorwaarden voor het retour brengen van een Opslagcontainer geldende bepaling, op de bankrekening van de Huurder, tenzij art. 6.4 van toepassing is of de Verhuurder recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

7.8

Huurder en Verhuurder komen overeen, dat bij een huurachterstand van meer dan 30 dagen, de goederen uit de Opslagcontainer(s) worden ontruimd. De gemaakte kosten voor ontruiming van minimaal € 300,= per Opslagcontainer komen ten laste van de Huurder.Ook worden GRATIS transportkosten en ander genoten kortingen alsnog berekent.

7.9

Alle zaken die de Huurder na opzegging of beëindiging door Verhuurder van de Huurovereenkomst wegens niet-betaling van drie huurtermijnen door de Huurder, in de Opslagcontainer(s) achterlaat, kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van de Huurder te laten vernietigen, dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.

7.10

Indien de Huurder gedurende een periode van 7 (zeven) dagen achterstallig is in de voldoening van de Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie van de Huurder bevoegd de toegang tot de Opslagcontainer(s) voor de Huurder, en door de Huurder gevolmachtigden, te ontzeggen.

7.11

Met ingang van 1 januari van ieder jaar kan de Huurprijs geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex.

7.12

De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening toe te passen of zich in verband met betaling van de Huurprijs op opschorting te beroepen.

7.13

Eventuele kortingen en/of acties worden uiteengezet in de aanvullende Leveringsvoorwaarden. Bij aanvang en beëindiging van de Huurovereenkomst zullen eventuele kortingen vervallen indien niet is voldaan aan de in de aanvullende Leveringsvoorwaarden gestelde vereisten.

Artikel 8. Omzetbelasting

8.1

Voor de Huurder die geldt als onderneming in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de Huurprijs belast met omzetbelasting met toepassing van het Besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571; herdruk Mededeling 45 (wijziging Besluit van 10 april 1996, nr. VB96/354) Infobulletin 99/262. Huurder en Verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de Huurprijs als uitgangspunt geldt, dat de Huurder blijvend voldoet aan de criteria welke zijn gesteld voor een met omzetbelasting belaste verhuur als bedoeld in art. 11 lid 1, letter b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in samenhang met art. 6a van de daarbij behorende Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Voor zover in dit artikel er niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de bepalingen van dit artikel dezelfde betekenis als de overeenkomende bepalingen bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 gesteld.

8.2

Indien van toepassing, kan Opslagbakkie.nl een geldige BTW-factuur opmaken op verzoek van de Huurder die hiervoor in aanmerking komt.

Artikel 9. Bestemming en gebruik

9.1

Verhuurder verhuurt aan de Huurder de Opslagcontainer(s) conform de bepalingen van de Huurovereenkomst met als doel opslag van (toegestane) goederen. Het is de Huurder niet toegestaan de Opslagcontainer(s) een andere bestemming te geven, dan wel deze te verplaatsen.

9.2

De Huurder verklaart bij het gebruik van de dienst van Verhuurder te handelen voor eigen rekening en risico. De Huurder is verplicht om toezicht te houden op de Opslagcontainer(s) wanneer deze op het opgegeven adres geleverd is, dan wel retour gebracht is op het opgegeven adres.

9.3

Huurder dient de Opslagcontainer(s) in goede staat op te leveren. Bij oplevering in goede staat ontvangt Huurder de eventueel van toepassing zijnde borgsom retour. Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan de Opslagcontainer(s).

9.4

De dienst van Verhuurder is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik door de Huurder en niet voor gebruik ten behoeve van derden. De Huurder verklaart bij het aangaan van de Huurovereenkomst met de Verhuurder tenminste de leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt.

9.5

De Verhuurder is bevoegd de Opslagcontainer(s) te allen tijde te inspecteren.

9.6

Indien van toepassing, is de Huurder verplicht eventueel benodigde vergunning(en) voor het plaatsen van de Opslagcontainer(s) te bemachtigen, dan wel ruimte vrij te houden om de Opslagcontainer(s) te plaatsen. Eventueel opgelegde sancties komen voor rekening van de Huurder. Indien op last van gemeente, brandweer, politie of justitie de Opslagcontainer(s) tussentijds verplaatst moet worden, worden transportkosten berekent welke voor rekening komen van de Huurder. 

9.7

Het is de Huurder niet toegestaan:

De Opslagcontainer(s) te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of
invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
Toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke en/of giftige stoffen of aan bederf onderhevige goederen in de Opslagcontainer(s) op te slaan of te laten verblijven;
Goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534);
Bederfelijke en beperkt houdbare goederen in de Opslagcontainer(s) op te slaan of te laten verblijven;
Dieren of enig ander organisme (opgezet of levend) in de Opslagcontainer(s) op te slaan of te laten verblijven;
Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen of voorwerpen die emotioneel een bijzondere waarde vertegenwoordigen in de Opslagcontainer(s) op te slaan of te laten verblijven;
De Opslagcontainer(s) anders te beladen dan voorgeschreven in het Gebruikers reglement;
De Opslagcontainer(s) als werkplaats of toonzaal te gebruiken of de Opslagcontainer(s) op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
In of vanuit de Opslagcontainer(s) commerciële activiteiten uit te oefenen;
Enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Gebruikers reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen of geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden.
De Opslagcontainer(s) op enigerlei wijze toe te eigenen.

   

9.8

Indien de Huurder handelt in strijd met een van de in punt 9.7 voormelde onderdelen zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade die Verhuurder mocht lijden en is Verhuurder gerechtigd strafrechtelijk aangifte te doen tegen de Huurder.

9.9

In het geval Verhuurder vermoedt dat de klant handelt in strijd met de voormelde onderdelen of de Huurovereenkomst, heeft hij het recht -zonder voorafgaande toestemming van de Huurder- zich de toegang te verschaffen tot de Opslagcontainer(s) en de inhoud van de opgeslagen goederen in de Opslagcontainer(s) voor onderzoek naar de herkomst en status van de goederen. Voorts heeft Verhuurder het recht –maar niet de plicht- om de bevoegde overheden in te lichten over de status van de opgeslagen goederen en deze toegang te verschaffen tot de goederen voor verificatie. De daarmee door Verhuurder te maken kosten komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 10. Verzekering

10.1

Gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst is de Huurder verplicht de opgeslagen goederen afdoende te verzekeren tegen de risico’s onder meer van brand, blikseminslag, storm, inbraak, insluiping, verlies, diefstal, water, stoom en neerslag, knagen, rook en roet, vandalisme na braak en schade binnen het kader via een zogenoemde all-riskgoederenverzekering. Er rust geen controleplicht op de Verhuurder dat Huurder deze verzekering heeft afgesloten voor zijn goederen. Indien en voor zover Huurder niet op deze wijze is verzekerd zal alle schade en verlies, door welke oorzaak ook, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van Verhuurder, voor rekening en risico zijn van de Huurder. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in het Gehuurde is altijd en uitsluitend voor de Huurder. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook. Verhuurder geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake het Gehuurde of de vestiging waarin deze zich bevindt.

10.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in het Gehuurde. 
10.3 De Huurder vrijwaart de Verhuurder indien de Verhuurder door derden wordt aangesproken tot voldoening van een schuld ten gevolge van gedragingen, handelingen of nalatigheden van de Huurder en/of derden die de Huurder heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het Gehuurde of het pand waarin het Gehuurde zich bevindt.
10.4 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder om de opgeslagen goederen te verzekeren, dit wordt en/of is niet gedaan
door de Verhuurder.
10.5

Huurder zal te allen tijde Verhuurder, Verhuurders verzekeraars en/of contractuele partners vrijwaren en schadeloos stellen tegen
eventuele verhaal aanspraken door de verzekeraar(s) van de klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1

Het risico verbonden aan de opslag van goederen wordt gedragen door de Huurder van de Opslagcontainer(s). De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door de Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook, noch zal de Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige (gevolg)schade van de Huurder.

11.2

De aansprakelijkheidsuitsluiting in sub 1 geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in de Opslagcontainer(s).

11.3

De Huurder is aansprakelijk voor schade aan de Opslagcontainer(s) die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieting in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of het Gebruikers reglement.

11.4

De Huurder zal de Verhuurder doorlopend vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of schade die de Verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Huurder van de Opslagcontainer(s) waaronder alle door een derde partij ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van (een of meerdere) Opslagcontainer(s) of andere dienstverlening door de Huurder.

11.5

Het plaatsen van een Opslagcontainer op het terrein van Huurder geschiedt altijd op eigen risico van de Huurder. Eventuele schade aan het straatwerk, begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen en overige opstal is voor eigen risico van Huurder. De kans op schade bij een plaatsing op eigen terrein is altijd aanwezig vanwege het gewicht en de omvang van containers en vrachtwagens.

Artikel 12. Website

12.1

De inhoud van de dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, overzichten, meta data, software, scripts, graffics, bestanden, iconen, fotografisch materiaal, geluiden, muziek, videomateriaal, interactieve functies en dergelijke (samen ook genoemd: “Content”), de handels- en servicemerken en alle door Verhuurder gebruikte logo’s, zijn en blijven eigendom van Verhuurder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder mogen genoemde eigendommen niet worden gebruikt door de Huurder of enige andere derde partij.

12.2

Verhuurder geeft de Huurder slechts het gelimiteerde, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet-licentieerbare recht om content te tonen en te zien voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder ontstaan in verband met tussen partijen gesloten Huurovereenkomst zullen, wanneer behorende tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te Lelystad.


Artikel 14. Persoonsgegevens en communicatie

14.1

De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder verstrekt, worden door de Verhuurder opgeslagen en verwerkt in een gegevensbestand in overeenstemming met de geldende regelgeving. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens gebruiken voor communicatiedoeleinden, opvolging van klantenadministratie, marktonderzoek en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van de Verhuurder.

14.2

Door reservering van de Opslagcontainer(s) via de Site en door het doen van een aanbetaling van deze reservering door de Huurder via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink, betaling vooraf op rekening of per pin betalingen aan chauffeur, verleent de Huurder toestemming voor het door de Verhuurder verwerken van zijn persoonsgegevens.

14.3

De Huurder is verplicht juiste en accurate persoonsgegevens via de Site te verstrekken, zodat de Verhuurder op juiste en accurate wijze contact met de Huurder kan onderhouden. Verhuurder is niet verplicht om de juistheid en accuraatheid van de gegevens te controleren.

14.4

Wijzigingen of aanvullingen van persoonsgegevens dient de Huurder tijdig en zelfstandig door te geven via de Site in zijn persoonlijke Huurdersaccount.

14.5

De Huurder stemt er mee in dat door en met de Verhuurder wordt gecommuniceerd middels elektronische communicatie. De Verhuurder zal met de Huurder communiceren via telefoon, e-mail, het posten van berichten op de Site of via de Huurdersaccount.

14.6

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; personalia, geboortedatum, adresgegevens, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-bankrekeningnummer.

14.7

De Huurder dient naast het eigen mobiele telefoonnummer, een tweede telefoonnummer opgeven dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen mobiele telefoonnummer niet bereikbaar is.

14.8

De huurder heeft het recht (volgens de wet Algemene Gegevensbescherming) op verzoek alle eerder verstrekte gegevens te laten verwijderen. Opslagbakkie.nl bewaart persoonsgegevens van de huurder tot de huurder een verzoek indient schriftelijk of via email om de persoonsgegevens te verwijderen. Op onze financiële administratie geldt een bewaarplicht van 5 jaar, waarin de persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

Bij bestelling op onze website slaat Opslagbakkie.nl persoonlijke gegevens; naam, e-mailadres en telefoonnummer, die je invult, op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Opslagbakkie.nl informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Opslagbakkie.nl gebruikt gegevens alleen voor de opmaak van de huurovereenkomst.

Opslagbakkie.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 36 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1

Indien en voor zover een deel van deze Algemene Voorwaarden of Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden of Huurovereenkomst onverlet. In plaats van het nietige of vernietigbare deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

15.2

Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden, Aanvullende voorwaarden, Huurovereenkomst of het Gebruikers reglement is de Nederlandse tekst bindend.